www.stormgirls.com Last Modifield :May 12, 2000
Best view with mode IE Fullscreen
This website is not in the line of nudity or any other sexual purposes
 

 Bienvenus  ข้อมูลจากคุณครู แมว

การทักทายเป็นภาษาฝรั่งเศส

ข้อสอบ เก่า เก่า   ของคุณครู ไปลองทำดู ปี 2545

Bonjour ทักทายเมื่อเจอกัน

ตอนเช้า ตอนสาย ตอนบ่าย จนกระทั่งถึงเวลา 18 นาฬิกา

Bonjour Papa. สวัสดีค่ะ( ครับ )คุณพ่อ

Bonjour Maman. สวัสดีค่ะ( ครับ )คุณแม่

Bonjour Jo. สวัสดีโจ ( webmaster ชื่อ Jonathan นะ )

Bonjour Maew. สวัสดีแมว ( ครูชื่อ แมว นะ )

Bonjour Madame. สวัสดีครับ( ค่ะ ) คุณผู้หญิง

( ใช้กับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว หรือ ผู้หญิงสูงอายุ )

Bonjour Monsieur. สวัสดีสวัสดีครับ ( ค่ะ ) คุณผู้ชาย

Bonjour Mademoiselle.สวัสดีครับ ( ค่ะ ) คุณผู้หญิง

( ใช้กับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน อายุยังน้อย )

Bonsoir ทักทายเมื่อเจอกัน

ตอนเย็นหรือตอนค่ำ หลัง 18 นาฬิกา

Bonsoir สามารถต่อท้ายด้วยคำอื่นๆได้เช่นเดียวกับ Bonjour

และมีความหมายว่าสวัสดี

Bonsoir Jo.

Bonsoir Maew.

Bonsoir Madame.

Bonsoir Monsieur.

Bonsoir Mademoiselle.

     Salut มีความหมายว่าสวัสดีเช่นเดียวกับคำว่า Bonjour และ Bonsoir

แต่นิยมใช้กับเพื่อนสนิทหรือผู้ที่มีอายุอยู่ในวัยเดียวกัน

หรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกันเช่น

Salut Jo.

Salut Maew.

Salut Papa.

Salut Maman.

      บางครั้งเราจะได้ยินวัยรุ่นกล่าวลากันว่า Salut เช่นเดียวกับทักทายเมื่อเจอกัน

นอกจากคำทักทาย ยังมีคำกล่าวลาตามโอกาสที่เหมาะสม

โดยทั่วไปเราใช้คำว่า Au revoir ซึ่งมีความหมายว่า ลาก่อน

ซึ่งเราสามารถเติมคำต่อท้ายได้เช่นเดียวกับ Bonjour, Bonsoir เช่น

Au revoir Jo.

Au revoir Maew.

Au revoir Papa.

Au revoir Maman.

Au revoir Madame.

Au revoir Monsieur.

Au revoir Mademoiselle.

       Bonne nuit ใช้กล่าวลาก่อนเข้านอน

มีความหมาย ว่า ราตรีสวัสดิ์ เช่น

Bonne nuit Jo.

Bonne nuit Papa.

Bonne nuit Maman.

Bonne nuit Maew.

 

  webmaster@stormgirls.com
 

Since Feb 29, 2000
Brought to you by : ThaiThip.com